част от изложбата TEMPORARY CRISIS с куратор Христо Калоянов по време на фестивала SOFIA UNDERGROUND /28.04/ @Матрицата, ул. Бистрица 2

Градът - трансфигуриран в сива зона, изпразнена от хора, светлини, потопен под водата или изхвърлен в дивия космос, прегънат отвъд способността ни, той представлява капсула изпразнена от своето естество, изпразнена от структурите на властта, изпразнена от социалното тяло. Диспозитив без практика, без свое знание и експертиза, без институциите ни и без време - чиста сглобка. Проектът представя виртуално пространство сглобено от изкривени модели на познатата ни градска среда. Фотограметричен ландшафт през погледа на микросекундни сателитни тикове, осветен нарочно и безцелно, канещ зрителя на виртуално шляене из подземията на съзнанието на град Варна.

Звуков дизайн: Ян Лечев

+++

GRAY ZONE /// DISPOSITIVE - Nikola Stoyanov

part of TEMPORARY CRISIS exhibition curated by Hristo Kaloyanov at SOFIA UNDERGROUND FESTIVAL /28.04/ @The Matrix, 2 Bistritsa st.

The city - transfigured into a gray zone emptied of people, of lights, immersed under water or discarded in the wild cosmos, folded beyond practicality, it represents a capsule emptied of its nature, emptied of its structures of power, emptied of its the social bodies. A dispositive without practice, without knowledge and expertise, without our institutions and without time - a pure assemblage. The project presents a virtual cityscape assembled out of distorted models of our familiar urban environment. A photogrammetric landscape through the view of microsecond tics of satellites, lit knowingly and aimlessly, a virtual dérive of Varna’s unconscious.

Sound Design: Yan Lechev